Skip to main content

Quyền Công Dân

Quyền Công Dân

AC Transit cam kết bảo vệ quyền công dân

Văn Phòng Tuân Thủ và Quyền Công Dân AC Transit chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Liên Bang và Tiểu Bang trong các lĩnh vực Tuân Thủ Hợp Đồng, Tiêu Đề VI, Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng và các quy định Cấp Phép về Ma Túy và Rượu của Tiểu Bang và Liên Bang.  Nhóm này chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả các đệ trình báo cáo và chương trình của Liên Bang và Tiểu Bang, liên tục giám sát và thực hiện các chương trình, các yêu cầu về sự tham gia của cộng đồng bên ngoài, nhu cầu đào tạo nội bộ, phân tích dữ liệu quy định bắt buộc, lưu trữ hồ sơ, kiểm tra ma túy và rượu được yêu cầu liên tục, xác minh giấy phép và cấp lại, theo yêu cầu của Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, Cục Quản Lý Vận Tải Liên Bang và Tiểu Bang California.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định của liên bang và tiểu bang, Phòng Tuân Thủ và Quyền Công Dân chịu trách nhiệm phân phối và giám sát nội bộ các nỗ lực về Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng của chúng tôi.  Chúng tôi cam kết mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người và lực lượng lao động đa dạng đại diện cho môi trường văn hóa phong phú mà chúng ta đang sống.

PLACEHOLDER translation on mobile phone

TIÊU ĐỀ VI & Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

AC Transit cam kết đảm bảo rằng không có cá nhân nào không được tham gia hoặc bị từ chối các lợi ích từ các dịch vụ của mình trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia như được bảo vệ bởi Tiêu Đề VI của Đạo Luật Quyền Công Dân.

PLACEHOLDER wheelchair

TIÊU ĐỀ II CỦA ĐẠO LUẬT VỀ NGƯỜI MỸ BỊ KHUYẾT TẬT (ADA)

AC Transit cam kết đảm bảo rằng không có người nào bị từ chối tiếp cận các dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động của mình trên cơ sở khuyết tật.

Reasonable Accommodation 960 x 640px

Điều Chỉnh Và Sửa Đổi Hợp Lý (ADA)

AC Transit cam kết đảm bảo rằng các dịch vụ và chương trình đều có thể tiếp cận được với tất cả mọi người kể cả những người khuyết tật bằng cách thực hiện các biện pháp điều chỉnh/sửa đổi hợp lý đối với các chính sách, thực hành và thủ tục.

EEO Diversity

Các Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng

AC Transit là một nhà tuyển dụng cung cấp cơ hội bình đẳng và văn hóa tổ chức của chúng tôi thúc đẩy tính hòa nhập, bằng cách duy trì lực lượng lao động đa dạng phản ánh các cộng đồng đa văn hóa và đa dạng mà chúng tôi phục vụ.

DBE Photo

Chương Trình Dành Cho Doanh Nghiệp Có Hoàn Cảnh Khó Khăn (DBE)

Mục đích của Chương Trình DBE của AC Transit là đảm bảo không phân biệt đối xử trong việc trao và quản lý các hợp đồng do liên bang tài trợ và tạo ra một sân chơi bình đẳng mà theo đó các DBE có thể cạnh tranh công bằng cho các hợp đồng do liên bang tài trợ.

Để xem tuyên bố về Chính Sách Chương Trình DBE của Địa Hạt, hãy nhấp vào đây: Tuyên Bố Chính Sách Chương Trình DBE

man and woman collaborating

Chương Trình Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Địa Phương (SLBE)

Mục đích của Chương Trình SLBE của AC Transit là tăng cơ hội nhận được hợp đồng cho các doanh nghiệp nhỏ, tại địa phương tham gia vào các hoạt động cung ứng và hợp đồng của Địa Hạt (không liên bang); tăng lưu thông mỹ kim trong khu vực dịch vụ của Địa Hạt; và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ tại địa phương.

Business meeting (adjusted) 960 x 640 pixels

Mục Tiêu DBE Đề Xuất 2020 - 2022

Sau khi tham vấn với các bên liên quan trong khu vực và nhân viên của Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Liên Bang (FTA), AC Transit đã đặt ra mục tiêu tổng thể 10% DBE cho các năm tài khóa liên bang (FFY) 2020-2022.