Skip to main content

Article

HÃY BỎ PHIẾU TRƯỚC THỨ BA, NGÀY 8 THÁNG MƯỜI MỘT!

HÃY BỎ PHIẾU TRƯỚC THỨ BA, NGÀY 8 THÁNG MƯỜI MỘT!

October 25,2022

AC Transit khuyến khích quý vị thực thi quyền bầu cử theo Hiến Pháp của mình trong năm nay!

Tất cả những cử tri đã đăng ký đều nhận được một lá phiếu bầu bằng thư qua đường bưu điện. Nếu quý vị chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện thay vì đến phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử, lá phiếu bầu bằng thư của quý vị phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 8 Tháng Mười Một.

Quý vị cũng có thể bỏ phiếu của mình tại một thùng bỏ phiếu an toàn. Thùng bỏ phiếu ngoài trời hoạt động 24 giờ trong ngày/bảy ngày trong tuần và sẽ có sẵn cho đến 8:00 giờ tối trong Ngày Bầu Cử.

Vào Ngày Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Bấm vào đây để tìm địa điểm bỏ phiếu trực tuyến của quý vị. Cho dù quý vị chưa đăng ký bỏ phiếu, quý vị vẫn có thể trực tiếp yêu cầu một lá phiếu tại văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc:

Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Alameda
www.acvote.org
(510) 272-6933

Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Contra Costa
www.cocovote.us
(925) 335-7800