Skip to main content

Liên Hệ

Liên Hệ

Gọi Điện Thoại: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối; Những Ngày Cuối Tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Liên Hệ Theo Bộ Phận

Quảng Cáo

Trên Phương Tiện của AC Transit

Lamar
916-516-1030

Brad Staten
Bstaten@lamar.com
Văn Phòng: 925-373-1900

Quảng Cáo Trên Nhà Chờ Xe Buýt AC Transit

Adshel/Clear Channel Outdoor
555 12th Street, Suite 950
Oakland, CA 94607

Điện Thoại: 510-835-5900

Fax: 510-834-9410
www.clearchanneloutdoor.com

Nhân Sự

Liên Hệ Bộ Phận Nhân Sự tại AC Transit để biết thông tin chung.
Email:hrfeedback@actransit.org
Điện Thoại: 510-891-4777

Để Xác Minh Thông Tin Tuyển Dụng
Email:verify@actransit.org
Điện Thoại: 510-891-4803
Fax: 510-863-8212

Quan Hệ Truyền Thông

Robert Lyles
Quản Trị Viên Vấn Đề Truyền Thông

Các thành viên truyền thông có câu hỏi hoặc nhận xét có thể gửi email tới media@actransit.org.

Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai

Văn Phòng Tổng Cố Vấn
1600 Franklin Street
Oakland, CA 94612-2800

Lưu ý: Vui lòng chuyển các câu hỏi bằng văn bản của quý vị đến địa chỉ trên.

Truy cập vào hồ sơ công khai của AC Transit.